Gå til hoved-indhold Skip to page footer

Vedtægter for Ladby Foredragsforening

§1

Foreningens navn: 

Ladby og omegns Foredragsforening. 

§2

Foreningens hjemsted er Ladby. 

Foreningen drives upolitisk. Som medlem kan optages enhver, der har fast -·bopæl eller anden tilknytning til området.

§3

Foreningens formål: 

a: At samle medlemmerne til arrangementer af fælles interesse, herunder foredrag, underholdning, gymnastik og anden sportslig aktivitet. 
b: At varetage beboernes interesser som hidtil, og være kontaktformidler til byråd og andre overordnede myndigheder. 
c: Som hjælp til at efterleve foreningens formål, kan bestyrelsen nedsætte udvalg til at varetage særlige opgaver. I hvert af disse udvalg skal bestyrelsen være repræsenteret med mindst l medlem. På den ordinære generalforsamling aflægges beretning for aktiviteten i de forskellige udvalg. 

§4

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges af foreningens generalforsamling. Valget gælder for 2 år. Der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig senest 8 dage efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 

§5

Foreningens regnskabsår går fra 1. november til 31. oktober. Medlemskontingentet 

fastsættes på den ordinære generalforsamling, der afholdes i november måned.

§6

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 

1: Valg af dirigent og stemmetællere. 
2: Bestyrelsens beretning v/formanden. 
3: Aflæggelse af regnskab v/kassereren. 
4: Forhandling om pkt. 2 og 3. 
5: Indkomne forslag. 
6: Valg af bestyrelse og 1 suppleant. 
7: Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorer vælges for 2 år og 1 afgår hvert år. Revisorsuppleant vælges for 1 år.
8: Eventuelt. 

§7

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage forud.

§8

Ekstraordinær generalforsamling, med angivelse af dagsorden, afholdes, når bestyrelsen eller mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt kræver det. Ordinær og ekstraordinær generalforsamling indvarsles mindst 14 dags forud ved avertering og opslag efter bestyrelsens bestemmelse. 

§9

Vedtægtsændringer kan kun vedtages af et flertal på 2/3 af samtlige afgivne stemmer. Valg til bestyrelse kræver absolut stemmeflertal. (1 mere end halvdelen) 

Blanke stemmesedler medregnes ikke. 

§10

Foreningen kan opløses med samme stemmeflertal som ved vedtægtsændringer. Dog krlves 2 lovlige generalforsamlinger med højst 1 måneds mellemrum. Eventuelle aktiver anvendes til lokale formål efter beslutning på sidst afholdte generalforsamling.

 

Således vedtaget på generalforsamling den 14. november 2016